Kaavoituksella turvattava maailmanperintökohteen ja sen lähimetsäalueiden säilyminen

Valtuustoaloitteet

VALTUUSTOALOITE
31.1.2018

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on myynyt Paimion Parantolan ympärillä olevat metsäalueet yksityiselle ostajalle. Parantola-hanke on ollut vireillä jo jonkun aikaa ja sinne on visioitu monenlaisia käyttötarkoituksia. Visioissa mahdollisen uusiokäytön oleellinen vetovoimatekijä on aluetta ympäröivä upea mäntypuuvaltainen kangasmetsä. Parantola-hanke ja sen laajempi ympäristö ovat osa kokonaisuutta, jota tulee ajatella usean sadan vuoden tähtäimellä ja ihan lähitulevaisuudenkin kannalta olisi tärkeää, että tulevan hyvinvointikeskuksen tai muun virkistystä ja hoitoa palvelevan paikan ympärillä olisi mahdollisimman laaja ja yhtenäinen retkeily- ja virkistyspolkumaasto.

Taloudellisessa voitontavoittelussakin tulisi aina kyetä näkemään kauemmaksi tulevaisuuteen, sillä nämä kaksi asiaa, kulttuurihistorialliset ja taloudelliset arvot eivät ole toisiaan pois sulkevia vaan pikemminkin päinvastoin. Tällaisten luonto- ja kulttuuriarvojen säilyttäminen voi tulevaisuudessa nousta arvoon arvaamattomaan.

Elämysmatkailu kiinnostaa monia ja ulkomaalaisten matkailu Suomeen kasvanee keskimäärin 4-5 %:n vuosivauhtia ja erityisesti ulkomaalaisia matkailijoita kiinnostaa suomalainen luonto. Luontomatkailu ja virkistyspalveluiden tarjonta luovat kasvumahdollisuuksia ja tämä kasvu kytkeytyy vahvasti yksityisten pk-yritysten kehittymiseen. Elämysmatkailuun kuuluvat olennaisesti monimuotoinen ja kaunis luonto, johon usein liittyy myös kulttuurisia arvoja. Parantolan ja sen lähimetsien kehittämisessä erityisen tärkeätä on turvata sen toiminnan ja toimintaympäristön kestävyys.  Tulevaisuudessa Parantolan ympäristön laadun turvaaminen matkailun ja virkistyskäytön tarpeisiin onkin erityisen tärkeää, kun metsäalueiden talouskäyttö jatkossa kasvaa.

Matkailu on työvoimavaltainen ala ja työllistää erityisesti nuoria. Matkailulla on myös aluepoliittista vaikutusta, mikä vahvistaa Paimion elinkeinopoliittista asemaa Suomessa ja globaalisti.

Paimion kaupungin tulee turvata kaavoituksella Suomen mittakaavassa merkittävän maailmanperintökohteen ja sen lähimetsäalueiden säilyttäminen tuleville sukupolville. Tällainen ainutlaatuinen kohde vaatii ympärilleen tilaa ja se tulee myös säilyttää kokonaisuutena.

Mielestämme Paimion parantola ansaitsee arvoisensa kohtelun ja tarkoituksenmukaisella kaavoituksella voimme turvata parantolan erityislaatuisen aseman myös jatkossa.

Paimion Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä